STOP DYSKRYMINACJI

 

Szanowni Państwo, jako prawnicy, w związku z ogłoszeniem „Stanu Pandemii”, z niepokojem obserwujemy coraz częstsze łamanie praw człowieka i obywatela zagwarantowane każdemu w Konstytucji.

Wprowadzono szereg niekonstytucyjnych rozporządzeń, które ograniczają prawa i wolności obywatelskie. Należy do nich obowiązek noszenia maseczek w miejscach użyteczności publicznej, nakładanie kwarantanny na osoby wracające z zagranicy, kierowanie dzieci na zdalne nauczanie pomimo, że nikt w szkole nie choruje itd.

Nowymi działaniami dyskryminującymi obywateli jest sprawdzanie w sklepach, restauracjach i innych punktach użyteczności publicznej tzw. paszportów covidowych dyskryminując osoby, które takiego nie posiadają lub nie chcą go okazywać.

Takim działaniom mówimy stanowcze NIE!

Wszystkie takie zachowania są NIELEGALNE i naruszające:

  1. art. 31 Konstytucji RP w świetle, którego wolność człowieka podlega ochronie prawnej i nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw,
  2. art. 32 Konstytucji RP albowiem wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto, stosownie do dyspozycji art. 31 ust. 2 zd. drugie Konstytucji RP nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. art. 52 ust. 1 – ust. 3 Konstytucji RP zapewniający każdemu wolność poruszania się, w tym opuszczenia terytorium RP i wskazującego, że ww. wolności mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie,
  4. art. 92 ust 1 Konstytucji RP zgodnie, z którym rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu).
  5. art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego zgodnie, z którymi ten czyje dobro osobiste zostanie naruszone może domagać się zaniechania takiego działania oraz zapłaty stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Możemy walczyć z tego typu zachowaniami i dochodzić ZADOŚĆUCZYNIENIA za naruszenie dóbr osobistych, nie tylko od instytucji, w której dyskryminują obywateli, ale od każdej osoby tam pracującej, łamiącej prawa obywatelskie.

Jak zachować się w sytuacji dyskryminującej?

Należy wykonać tylko kilka kroków:

  1. Poprosić osobę zmuszającą nas np. do założenia maseczki lub okazania paszportu, o dane personalne.
  2. Zapytać o podstawę prawną jej zachowania.
  3. Jeśli osoba ta odmawia obsługi, poprosić ją o oświadczenie na piśmie (co będzie w praktyce trudne do wyegzekwowania) dlatego;
  4. Przede wszystkim należy całą sytuację nagrać np. telefonem!
  5. Zgłosić się do prawnika, który wystosuje powództwo przeciwko tej osobie lub/i instytucji, w której naruszono nasze dobra osobiste.

Nasza Kancelaria ma już 11 lat doświadczenia w dochodzeniu tego typu roszczeń.

Adw. Wioletta Szewczak

Strona korzysta z plików cookies. Przebywając na stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close